مربیگری سطح دو ایران

بوسیله این فرم شما می توانید در کلاس مربیگری سطح دو ایران کمیته آموزش خراسان رضوی ثبت نام کنید ورتیکه مدرک مربیگری در جه سه فوتبال و یا دی آسیا دارید و یا اینکه مدرک تحصیلی شما لیسانس یا فوق لیسانس تربیت بدنی هست نیاز به داشتن مدرک سطح یک فوتسال ایران ندارید و میتوانید با وارد کردن مشخصات لازم در این دوره شرکت کنید.
  • در صورتی که اتباع و یا مهاجر هستید در قسمت توضیحات به ملیت خود اشاره کنید .
  • لطفا ماه و سال را با دقت پر نمایید.