مربیگری دروازه بانی فوتسال سطح دو آسیا

بوسیله این فرم شما می توانید در دوره مربیگری بدنسازی فوتسال سطح دو آسیا ثبت نام کنید. حداقل مدرک برای شرکت در کلاس مدرک بدنسازی فوتسال سطح یک آسیا می باشد.