مربیگری سطح یک فوتسال بانوان آسیا

بوسیله این فرم شما می توانید در کلاس مربیگری سطح یک فوتسال بانوان کمیته آموزش خراسان رضوی ثبت نام کنید حداقل مدرک در این دوره داشتن مدرک سطح1ایران یا استعدادیابی قدیم می باشد یا لیسانس تربیت بدنی. حداقل سن 23سال در صورتی ک مدرک ذکر شده را ندارین اسم شما از ثبت نام حذف خواهد شد.
  • در صورتی که اتباع و یا مهاجر هستید در قسمت توضیحات به ملیت خود اشاره کنید .
  • لطفا نام تیم و سال عضویت بهمراه نام مربیتان را وارد کنید.
  • در صورتی که دارای مدرک مربیگری هستید مدرک خود را انتخاب نمایید
  • لطفا ماه و سال را با دقت پر نمایید.