مربیگری A آسیا

بوسیله این فرم شما می توانید در کلاس مربیگری فوتبال درجهA آسیا کمیته آموزش خراسان رضوی ثبت نام کنید.
  • مثال: 1365/06/23
  • در صورتی که اتباع و یا مهاجر هستید در قسمت توضیحات به ملیت خود اشاره کنید .
  • جهت وارد کردن کد امنیتی ابتدا حروف سمت چپ را وارد کرده سپس با یک فاصله حروف سمت راست را وارد نمایید .