مربیگری C آسیا بانوان

بوسیله این فرم شما می توانید در کلاس مربیگری فوتبال درجه C کمیته آموزش خراسان رضوی ثبت نام کنید. حداقل سن 23 سال پیش نیاز دوره:مدرک لیسانس تربیت بدنی یا استعدادیابی یا c ایران
  • مثال: 1365/06/23
  • در صورتی که اتباع و یا مهاجر هستید در قسمت توضیحات به ملیت خود اشاره کنید .