مربیگری C ایران بانوان

بوسیله این فرم شما می توانید در کلاس مربیگری c فوتبال ایران کمیته آموزش خراسان رضوی ثبت نام کنید. توجه : برای شرکت در دوره حداقل سن 23 سال تمام میباشد در صورتی ک سن شما مجاز نباشد اسم شما حذف خواهد شد. اولین دوره مربیگری برای گرفتن مدارک بالاتر.
  • مثال: 1365/06/23
  • در صورتی که اتباع و یا مهاجر هستید در قسمت توضیحات به ملیت خود اشاره کنید .