مربیگری سطح دو فوتسال آسیا بانوان

بوسیله این فرم شما می توانید در کلاس مربیگری سطح دو فوتسال فوتسال بانوان کمیته آموزش خراسان رضوی ثبت نام کنید.
  • در صورتی که اتباع و یا مهاجر هستید در قسمت توضیحات به ملیت خود اشاره کنید .
  • لطفا ماه و سال را با دقت پر نمایید.