مربیگریA ایران

بوسیله این فرم شما می توانید در کلاس مربیگری A فوتبال ایران کمیته آموزش خراسان رضوی ثبت نام کنید. توجه : برای شرکت در دوره حداقل سن 23 سال تمام میباشد در صورتی ک سن شما مجاز نباشد اسم شما حذف خواهد شد. بعد از گذراندن دوره مربیگری B ایران مجاز در شرکت در این دوره می باشید.
  • مثال: 1365/06/23
  • در صورتی که اتباع و یا مهاجر هستید در قسمت توضیحات به ملیت خود اشاره کنید .
  • لطفا ماه و سال را با دقت پر نمایید.