مربیگری سطح سه ایران

بوسیله این فرم شما می توانید در کلاس مربیگری سطح سه ایران کمیته آموزش خراسان رضوی ثبت نام کنید جهت شرکت در دوره مدرک سطح دو ایران الزامیس.
  • در صورتی که اتباع و یا مهاجر هستید در قسمت توضیحات به ملیت خود اشاره کنید .
  • لطفا ماه و سال را با دقت پر نمایید.